Legislație – Arheologie

LEGE nr. 462 din 12 noiembrie 2003 – pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, cu modificările și completările ulterioare;

LEGE nr. 258 din 23 iunie 2006 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, cu modificările și completările ulterioare;

LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 – privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare;

LEGE nr. 185 din 20 octombrie 2016 – privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

LEGEA nr. 7 din 13 martie 1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

O.G. nr. 43 din 30 ianuarie 2000 – privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, cu modificările și completările ulterioare;

O.M.C.P.N. nr. 2.562 din 4 octombrie 2010 – privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică, cu modificările și completările ulterioare;

O.M.C.P.N. nr. 2.494 din 26 august 2010 – pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice şi înscrierea sa în Registrul arheologilor, cu modificările și completările ulterioare;

O.A.N.R.M. nr. 125 din 15 februarie 2011 – pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009, cu modificările și completările ulterioare;

Repertoriul Arheologic Național – Județul Teleorman – http://ran.cimec.ro/

OANCPI nr. 700 din 9 iulie 2014 – privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție şi înscriere în evidențele de cadastru şi carte funciară;

O.A.N.C.P.I. nr. 813 din 14 iulie 2022 privind aprobarea condițiilor de acces la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară