Legislație

PATRIMONIU CULTURAL MOBIL

MUZEE ȘI COLECȚII 

PATRIMONIU CULTURAL IMOBIL:

Monumente istorice:

 • Ordinul nr. 2515 din 18.01.2021 privind completarea Ordinului Ministrului Culturii nr. 3024/2020 privind nominalizarea membrilor Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, sectiunilor de specialitate ale acesteia si comisiilor zonale ale monumentelor istorice cu modificarile ulterioare este disponibil aici.
 • ORDINUL nr. 3450 din 7 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013 este disponibil aici.
 • REGULAMENTUL din 28 martie 2013 de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice este disponibil aici.
 • Lege nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/76993)
 • Lege nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/21860)
 • LEGEA nr. 50 / 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – republicată (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1516)
 • HG nr. 1309 / 20 noimbrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modaliţăţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia. (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/40425)
 • HG nr. 610 din 29 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat. – ACTUALIZATA (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/44297)
 • HG nr. 493 din 1 aprilie 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial. – ACTUALIZATA (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51555)
 • OMCC nr. 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acestuia. (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/44617)
 • OMCC nr. 2237/27.04.2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/60020)
 • OMCPN nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/122071)
 • OMCC nr. 2260/18.04.2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95750)
 • Anexa: Normă metodologică din 18.04.2008 de clasare și inventariere a monumentelor istorice (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/204161)
 • OMCIN nr. 2797 din 14 noiembrie 2017 privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/194961)
 • OMCIN nr. 2515 din 28 iunie 2018privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervențiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/202707)
 • OMC nr. 3.143 din 2 decembrie 2019privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preempțiune al statului român, prin Ministerul Culturii, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/220918)
 • Instrucțiunile  nr.01/2016 privind exercitarea competențelor de emitere a avizului Ministerului Culturii privind intervențiile de punere în siguranță a elementelor și părților de construcție care prezintă pericol public, elemente ale monumentelor istorice, construcțiile din zonele de protecție ale monumentelor istorice și din zonele construite protejate și ale altor construcții pentru care s-a instituit un regim de protecție din punct de vedere cultural prin documentații de urbanism. (pdf)

Arheologie:

 • OG nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes national (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20778)
 • OMCC 2483/12.12.2006 privind aprobarea Listei cuprinzând zonele de interes arheologic prioritar (pdf)
 • OMCC nr. 2426/27.12.2005 privind aprobarea normelor metodologice de înscriere a unor situri arheologice prioritare în Lista zonelor de interes arheologic naţional  (pdf)
 • OMCC nr. 2183/2007 pentru aprobarea Metodologiei pentru evaluarea financiară a prejudiciului adus patrimoniului cultural naţional imobil – monument istoric sau sit arheologic (pdf)
 • OMCC nr. 2458 din 21.10.2004 privind instituirea Regulamentului Repertoriului Arheologic Naţional (pdf)

Monumente de for public:

PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL:

 • Legea nr. 26 din 29 februarie 2008 privind protejarea patrimoniului cultural immaterial (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/90098)
 • Legea nr. 410 din 29.12.2005 privind acceptarea Convenţiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67740)
 • OMCC nr. 2436/08.07.2008 privind elaborarea Programului național de salvgardare, protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural immaterial (pdf)
 • OMCCPN nr. 2491/27.11.2009 – pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU (pdf)