Legislație – Monumente Istorice

LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 – privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

LEGE nr. 350 din 6 iunie 2001 – privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

LEGE nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

LEGE nr. 203 din 20 iulie 2018 – privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu modificările și completările ulterioare;

LEGE nr. 454 din 6 decembrie 2006 – pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;

LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995 – privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

LEGE nr. 451 din 8 iulie 2002 – pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000, cu modificările și completările ulterioare;

LEGE nr. 157 din 7 octombrie 1997 – privind ratificarea Convenției pentru protecția patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985, cu modificările și completările ulterioare;

OG nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 277 din 8 aprilie 1999 – pentru înființarea Consiliului Fondului Cultural Național şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Fondului Cultural Național, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 459 din 10 iunie 1999 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor ce constituie Fondul cultural național, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 493 din 1 aprilie 2004 – pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul-cadru al planurilor de protecție şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 610 din 29 mai 2003 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute de persoanele fizice sau juridice de drept privat, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 1.430 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna

H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare;

H.G. nr. 343 din 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

OANCPI nr. 700 din 9 iulie 2014 – privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție şi înscriere în evidențele de cadastru şi carte funciară;

O.M.C. nr. 3.143 din 2 decembrie 2019 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune al statului român, prin Ministerul Culturii;

O.M.C. nr. 2.515 din 28 iunie 2018 – privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervenţiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate; cu modificările și completările ulterioare;

O.M.C. nr. 3.504 din 24 septembrie 2021pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.515/2018 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervenţiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate;

O.M.C.C. nr. 2.237 din 27 aprilie 2004privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;

O.M.C.C. nr. 2.260 din 18 aprilie 2008 – privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;

O.M.C.I.N. nr. 2.797 din 14 noiembrie 2017 – privind stabilirea tipurilor de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare şi a condiţiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;

O.M.C.I.N. nr. 2.807 din 24 octombrie 2018 – pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.797/2017 privind stabilirea tipurilor de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare şi a condiţiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice ;

OMLPAT nr. 13/N din 10 martie 1999 – pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic general”, indicativ GP038/99, cu modificările și completările ulterioare;

OMTCT nr. 562 din 20 octombrie 2003 – pentru aprobarea Reglementării tehnice „Metodologie de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)”, cu modificările și completările ulterioare;

O.M.C. nr. 2.684 din 18 iunie 2003 – privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

O.M.C.   nr. 2173 din 28 martie 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, cu modificările și completările ulterioare;

O.M.C. nr. 3.037 din 20 iulie 2020 – pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă şi emiterea acordului scris, în cazul executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute de art. 11 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

OMCC nr. 2645/2003 cu modificările și completările aduse prin OMCC 2118/2007 și OMCIN 2156/2017 prin care se aprobă (1) Metodologia privind eliberarea avizului pentru darea în administrare, darea în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică și închirierea monumentelor istorice aflate în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, (2) Metodologie privind eliberarea avizului pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii aflate în proprietatea privată a statului din imobile aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și (3) Metodologia privind exercitarea dreptului de preemțiune al statului român, prin Ministerul Culturii și Identității Naționale, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia (a treia metodologie a fost înlocuită prin OMC nr. 3143/2019).

Dispoziția 4300/VN/03.11.2005 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității în domeniul avizării.